Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Hoe kan Creatieve Therapie u helpen?

U zit niet helemaal lekker in uw vel. Bent u moe? Verdrietig? Kunt u zich nergens toe zetten? Gevoelens van angst of somberheid? Problemen met slapen? Om deze klachten te verhelpen is het belangrijk te weten waar ze vandaan komen.

Bij deze ontdekkingstocht kan Creatieve Therapie u helpen!

Therapie met behulp van beeldende middelen

Creatieve therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische en psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen , zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, papier, klei, steen en metaal. Uw klachten, bijvoorbeeld ten gevolge van depressie, burnout, rouw, ziekteverwerking of angsten, worden door beeldend werken zichtbaar en daarmee concreet en bespreekbaar.

vaktherapieinbeeld.nl

Uitdrukking geven aan datgene wat van binnen leeft

Creatieve Therapie is niet gericht op het leveren van een artistieke prestatie. U hoeft geen kunstenaar te zijn. Bij Creatieve Therapie gaat het om het uitdrukking geven aan datgene wat van binnen bij u leeft. Creatieve Therapie kan helpen bij problemen waar u moeilijk over kunt praten.

Meer inzicht

Door te schilderen, tekenen, kleien of te werken met andere materialen kan vorm worden gegeven aan interne beelden om zo een persoonlijk proces op gang te brengen. De vaak onbewuste beelden die naar buiten komen geven inzicht in de situatie of de problemen waar u mee worstelt.

Opdrachten afgestemd op uw behoeften

Daarna kan er methodisch gewerkt worden. Methodisch werken wil zeggen, dat er op het proces gerichte opdrachten worden aangereikt die afgestemd zijn op uw behoeften en u verder helpen.

De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in kleine groepen of met uw partner, kind of hele gezin.

Het resultaat kan verwerking, verrijking of inzicht zijn.

Creatieve oplossingen vinden voor levensvragen en problemen.

Beeldende therapie: als je er met woorden alleen niet uit komt.

Wie iets nieuws waagt, toont moed!

Vervang woorden door beelden en ga van denken naar doen.

Voor welke klachten biedt beeldende therapie een goede oplossing?

Sombere en depressieve gedachten

Een depressie kan meerdere oorzaken hebben. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld erfelijkheid, karakter, ziekte, burnout, negatief zelfbeeld, ingrijpende gebeurtenissen in je leven of nare ervaringen in het verleden. Depressie is een ziekte die ernstig lijden veroorzaakt. Het is dus geen kwestie van een verkeerde instelling. U hebt het gevoel te zijn mislukt. U bent niet meer in staat iets te willen. Alles kost moeite: denken, voelen, bewegen, werken, ontspannen. U heeft nergens interesse in en wordt passief. Een depressie gaat vaak gepaard met slaap- en eetproblemen. Vaak zondert u zich af, waardoor u nog meer het gevoel krijgt dat het leven aan u voorbij gaat. Sommige mensen zijn kwetsbaar voor het krijgen van een depressie. Depressie heeft veel te maken met hoe we met stress omgaan. Ernstige, langdurige stress vergroot de kans op een depressie. Als depressie in je familie voorkomt, heeft u een grotere kans op het krijgen van een depressie. Mensen die depressief en somber zijn voelen zich vaak gevoelloos, leeg, passief, moe, machteloos, waardeloos of zinloos en kunnen moeilijk aangeven wat ze nodig hebben.

Burnout

Burnout is het gevolg van een langdurig proces van roofbouw en fysieke en mentale uitputting. De klachten kunnen heel verschillend zijn, maar worden gekenmerkt door intense vermoeidheid die niet meer overgaat door rust alleen. Daarnaast heeft men last van allerlei spanningsklachten en lichamelijke aandoeningen, zoals slaapproblemen, hoofd -, nek -, en/of rugpijn en maag-darmklachten. Vaak kan men niet meer helder denken en is er sprake van concentratiestoornis en heeft men geheugenproblemen. Om toch te kunnen blijven functioneren, plegen mensen roofbouw op hun lichaam. Werkzaamheden gaan steeds moeizamer en kosten meer tijd dan voorheen. De kwaliteit van geleverd werk neemt af en men is snel geprikkeld, woedend of in tranen. De hormoonhuishouding raakt ontregeld, het natuurlijk afweersysteem raakt verzwakt en men wordt vatbaar voor allerlei ziekten. Ook kunnen angst- en paniekaanvallen voorkomen, incompetentie- en schuldgevoelens en gevoelens van wanhoop en somberheid. De symptomen openbaren zich in iemands gedrag, gevoel en gedachten. Ze komen tot uiting in het zelfbeeld, de wijze waarop men het eigen lichaam ervaart en de manier waarop men zich tot anderen verhoudt. Het cognitief en emotioneel disfunctioneren leidt veelal tot problemen op het werk en thuis. In feite bouwt men een burnout geleidelijk op. Het is een proces dat al jaren aan de gang kan zijn voordat het tot uiting komt. Mensen in de omgeving zien het soms wel aankomen, maar de betrokkenen zelf kunnen het ervaren alsof ze van het ene op het andere moment plotseling ‘op’ zijn. Het is dan de bekende laatste druppel, waardoor opeens duidelijk wordt hoe vol de emmer al was. Dit is meestal het moment waarop mensen hulp gaan zoeken.

Ziekteverwerking

Als mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben of ernstig ziek zijn gaan ze meestal door een crisis. De persoon is vanaf dat moment patiënt en afhankelijk van de gezondheidszorg. Dit is een heel zwaar proces omdat het een machteloos gevoel kan geven en men het gevoel heeft dat het eigen lichaam hen in de steek laat. Bij ziekte moet men om leren gaan met de nieuwe situatie die de ziekte teweeg brengt. Men moet verder of men moet afscheid nemen van het leven. Het spreekt vanzelf dat dit met veel emoties en onzekerheden gepaard gaat. Soms heeft men geen woorden voor maar kunnen de gevoelens wel worden vervat in een beeld.

Velen blijken hun ziekte door creatieve therapie beter aan te kunnen. Ook voor partners en naasten kan dit het geval zijn. Creativiteit is letterlijk vorm geven aan iets nieuws.

Schaamtegevoelens die intiemer contact met anderen in de weg staan

In creatieve therapie wordt ruimte gegeven aan gevoelens en belevingen. Aan deze gevoelens kan men betekenissen toekennen. De gevoelens worden ervaren en geuit. Hierdoor wordt een begin gemaakt met acceptatie en tegelijkertijd wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan zelfreflectie, eigenwaarde en de eigen identiteit. Dit met als doel het verbeteren van de sociale interactie en uitbreiden van het gedragsrepertoire.

Angstklachten, nachtmerries

Mensen met angstklachten kunnen vaak niet goed onder woorden brengen waar deze angst vandaan komt of wat er met hun gebeurt als zij angstig zijn. Het gebruik van creatieve middelen maakt dat het interne op een externe manier tot uiting kan komen. Ervaringen en gevoelens worden buiten de persoon geplaatst. Gevoelens worden daardoor hanteerbaar en beter begrepen. Er wordt gewerkt aan het verminderen van kwetsbaarheid. Heel belangrijk is het vermeerderen van positieve gebeurtenissen en om aandacht te schenken aan prettige ervaringen. Het is de kunst om nieuwe manieren te vinden om met negatieve emoties (zoals angst) om te kunnen gaan zodat deze niet zoveel lijden veroorzaken. Dit gebeurt door acceptatie. Ook wordt in creatieve therapie gewerkt aan het omdraaien van emotie naar gedrag. De cliënt wordt blootgesteld aan datgene waarvoor hij angst heeft waardoor de angst kan uitdoven.

Perfectionisme en bang zijn te falen

Perfectionisme kan een stabiel persoonlijkheidskenmerk zijn maar dit gezonde persoonlijkheidskenmerk kan over gaan in een rigide patroon. Dit houdt in dat een individu perfectionisme gebruikt in alle mogelijke situaties ook wanneer dit niet gepast is. Creatieve therapie helpt om nieuwe denk – en gedragspatronen aan te leren. Het helpt de cliënt zijn flexibiliteit te vergroten in het omgaan met situaties van diverse aard. Onzekerheid, bang zijn voor falen wordt veroorzaakt door gedachten. Een gedachte is vaak gebaseerd op een eerdere ervaring en conclusies. In creatieve therapie kan uiting gegeven worden aan gedachten en gevoelens. Er kunnen nieuwe ervaringen op worden gedaan en soms kan met nieuw gedrag geoefend worden. De cliënt ontwikkelt een stabieler zelfbesef door stil te staan bij eigen gevoelens, gedachten, gedrag, wensen, mogelijkheden, rollen, waarden, toekomstplannen etc. De cliënt ontwikkelt in creatieve therapie een positiever gevoel van zelfwaarde.

Onverwerkte rouw

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Afscheid nemen is uitdrukking geven aan het pijnlijke besef dat u verder moet zonder die dierbare persoon. Het is een onzekere reis met gevoelens en gebeurtenissen die nieuw zijn en waar soms weinig of geen controle over is. Rouwen is keihard werken. De reacties op het verlies kunnen tot uiting komen in allerlei gevoelens en emoties zoals boosheid, pijn, angst, verdriet, schuldgevoelens en/of lichamelijke klachten. Dit kan enorm verwarrend en intens zijn. In een rouwproces staat men voor vier rouwtaken om het verlies te verwerken, te weten: beseffen dat iemand echt dood is, omgaan met gevoelens, leren te leven zonder dat de ander lijfelijk aanwezig is en de overledene emotioneel een plek geven.

Mensen met gestagneerde rouw kunnen te kampen hebben met een scala aan gevoelens:

controleverlies, machteloosheid en ontreddering, depressie, uitzichtloosheid, passiviteit, vermoeidheid of beangstigende gedachten. Het doel is om te ondersteunen bij het weer op gang brengen van het verwerkingsproces en herstel van de autonomie.

Onverwerkt trauma

Mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt en mensen met onverwerkte rouw lijden vaak aan veel traumagerelateerde klachten. De problematiek kan zich onder andere uiten in een verstoort psychisch evenwicht en toekomstbeeld, een aangetast zelfbeeld en lichaambeeld en verminderde gevoelens van eigenwaarde en competenties. Binnen creatieve traumabehandeling worden de vermijdingsreacties aangepakt. Dit om de verdere verwerking van het trauma mogelijk te maken. Het in beeld brengen van de gebeurtenis en het uiten van gevoelens rondom het verlies helpt te aanvaarden en bij de acceptatie van het verlies. De traumatische gebeurtenis kan omgevormd worden tot een herinnering die een plaats krijgt in het levensverhaal. Er wordt hiermee een brug geslagen tussen het verleden en heden. Er is binnen de behandeling aandacht voor de gevoelens van onmacht en controleverlies. Door creatieve therapie zal de autonomie weer toenemen. De focus zal vooral gericht zijn op het ontdekken van mogelijkheden en wensen en is toekomstgericht.

Identiteitsvragen

Bij cliënten met een zwak identiteitsbesef bestaat onzekerheid over een veelvoud van onderwerpen. Ze weten vaak niet wat ze goed kunnen, wat ze willen, vinden of voelen. Ze zijn dikwijls gewend om te leven volgens verwachtingen en verlangens van anderen. Ze hebben vaak een negatieve kijk op zichzelf en een negatieve zelfwaardering. Creatieve therapie helpt bij het ontdekken van: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat voel ik en wat zijn mijn verlangens. Het hoofddoel van de behandeling is dat de cliënt zich ontwikkelt, een stabieler zelfbesef krijgt door stil te staan bij eigen gevoelens, gedachten, gedrag, wensen, mogelijkheden, rollen, waarden, toekomstplannen etc. De cliënt ontwikkelt een positiever gevoel van zelfwaarde. Zijn zelfbeeld verandert en zijn zelfvertrouwen groeit.

Emoties en gevoelens die je niet kunt plaatsen

Er zijn acht primaire emoties ( boosheid, verdriet, blijdschap, verbazing, angst, walging, schuld/schaamte, interesse). Emoties zijn natuurlijke energiereacties op wat we via onze zintuigen ervaren. De eerste stap bij emotieregulatie is het leren actuele emoties te herkennen. Pijnlijke emoties maken deel uit van het mens zijn. Veelal is het lastig om negatieve emoties kwijt te raken. Het is de kunst om nieuwe manieren te vinden om met negatieve emoties om te gaan zodat ze niet zoveel lijden veroorzaken. Door emoties te observeren, leert iemand afstand te nemen van zijn emoties. Om emoties te kunnen beheersen moet iemand er afstand van kunnen nemen zodat hij kan nadenken over en gebruik kan maken van overlevingstrategieën. Het accepteren van pijnlijke emoties schakelt het lijden uit. Vechten tegen emoties zorgt er onveranderlijk voor dat ze blijven voortduren.

Onverwerkte levensgebeurtenissen ( relatieproblemen, verlies, ontslag )

Creatieve beeldende therapie kan een belangrijke rol vervullen in het verwerken van onverwerkte levensgebeurtenissen. Gevoelens rondom dit gebeuren kunnen worden verbeeld en worden zo concreet en tastbaar. De cliënt kan inzicht krijgen door verbindingen te herkennen tussen gevoelens en gedachten die spelen in het heden en uit het verleden. Hij leert schema’s en patronen te herkennen. Door middel van het beeldend werken worden belangrijke ervaringen doorvoeld, bevestigd en verankerd. De verbeelding van de levensgebeurtenissen maakt het mogelijk om erop te reflecteren. De cliënt kan dan op basis van de verwerking het verlies een plaats geven. Dan kan gewerkt worden aan herstel van het psychisch evenwicht. Via beeldend werken kunnen nieuwe mogelijkheden richting toekomst inzichtelijk en tastbaar gemaakt worden. Het doel is het versterken van zelfvertrouwen.

Voor jong volwassenen, volwassenen, gezinnen en ouderen. Een behandeling kan ingezet worden op eigen initiatief of op verzoek van de werkgever, huisarts of bedrijfsarts.

Als beeldend therapeut gebruik ik verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Na aanmelding volgt een intake en observatie waar de aard en oorzaak van de problemen worden onderzocht. Aansluitend wordt, op grond van de verwijzing en hulpvraag, in samenspraak met de cliënt, een behandelplan opgesteld. Nadat de behandeling is gestart, wordt op vaste momenten geëvalueerd. De beeldende therapie wordt in overleg met de cliënt afgerond als het gestelde doel bereikt is. Na afsluiting volgt er een eindverslag dat op verzoek naar de cliënt en de verwijzer wordt gestuurd.

€ 68,- per sessie van 90 minuten. Dit bedrag is inclusief BTW. In sommige gevallen kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding via de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis en persoonlijke voorwaarden.

Heeft u belangstelling voor beeldende therapie of heeft u meer informatie nodig ?

Neem contact op via het contactformulier.